Beeld en Brein Leerstrategie

Beeld en Brein® Schoolbasis leert kinderen 'leren'. Door middel van de effectief bewezen Beeld en Brein® Leerstrategie leert het kind gebruik te maken van zijn eigen talenten bij het leren en werken op school. Juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenken is het effect enorm. Maar wetenschappelijk onderzoek leert dat 'alle' kinderen baat hebben bij deze manier van werken. Het kind ervaart (eindelijk) succes en het zelfvertrouwen groeit. Leren wordt weer LEUK!

Schoolbasis Beeld en Brein® is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften. Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken, zal het kind bewuster en dus beter leren.

De Leerstrategieën bestaan uit: ​

 • Beeld en Brein® Kleurmethode
 • De Conceptmap
 • Rekenen in kleur

De Beeld en Brein® Kleurmethode geeft handvatten om teksten op een gestructureerde manier aan te pakken. Een tekst wordt met de `kleurmethode` geanalyseerd op hoofd- en bijzaken. De Kleurmethode bevordert het tekstbegrip. Daaraan gekoppeld wordt een Beeld en Brein® Conceptmap gemaakt.

Een Beeld en Brein® Conceptmap is een gestructureerde mindmap.
De Beeld en Brein® Kleurmethode maakt een tekst overzichtelijk en hanteerbaar.
De Conceptmap maakt het leren leuker en effectiever en kan o.a. gebruikt worden bij spreekbeurten, boekbesprekingen, presentaties, samenvattingen en aantekeningen.

De Beeld en Brein® Kleurmethode verbetert het tekstbegrip op mesoniveau.

We onderscheiden bij tekstbegrip drie niveaus: micro-, meso- en macroniveau.

 • Begrip op microniveau: Hierbij wordt gekeken naar het begrip van de tekst op woord- en zinsniveau. Dit heeft o.a. te maken met de woordenschat van het kind.
 • Begrip op mesoniveau: Hierbij wordt gekeken naar het adequaat kunnen combineren van informatie uit verschillende tekstgedeelten, meestal binnen een alinea. Dit heeft te maken met het inzicht van de opbouw en structuur van een tekst.
 • Begrip op macroniveau: Hierbij wordt gekeken naar het kunnen destilleren van de hoofdgedachte uit de tekst en het kunnen afleiden van conclusies. Dit heeft te maken met de grote lijnen, hoofdgedachte van de tekst.

Kinderen met leerproblemen door dyslexie, Beelddenken, ADHD, enz. vallen vaak uit op meso niveau.

 

Rekenen met kleur wordt toegepast bij de `verhaaltjes`-sommen. De kleurstructuur geeft handvatten om in de brei van woorden de rekenvraag te structureren en op te lossen. Verder trainen we leerstof multifunctioneel in (Methode Fernald). Dit betekent dat er zo veel mogelijk leeringangen worden gebruikt. En we benutten de talenten van een kind; Talent Gericht Leren.

Kidspower.pro biedt bovenstaande leerstrategieën aan bij individuele begeleiding voor de leeftijdsgroep vanaf groep 4 tot en met studerende kinderen. Om de Leerstrategieën onder de knie te krijgen zijn ongeveer 8  begeleidingslessen nodig. Zie voor verdere informatie Werkwijze

 

Beeld en Brein® werkt vanuit het evidence-based concept

Van veel onderwijsmethoden wordt geclaimd dat ze effectief werken maar dit wordt zelden onderzocht. Het is de doelstelling van Beeld en Brein® om waar mogelijk evidence-based te werken.
In een drietal wetenschappelijke onderzoeken  in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Ing. Anneke Bezem van Bureau Bezem, die over een periode van twee jaar zijn uitgevoerd, kwam naar voren dat de Beeld en Brein® Leerstrategie inderdaad effectief is. Bij in totaal 148 kinderen op 5 scholen is de gevonden verbetering statistisch significant.
Onderzocht is of de doelstellingen van de Beeld en Brein® Leerstrategieën, namelijk het verbeteren van het leren én het begrijpen van teksten, bewezen kan worden.
Deze Leerstrategieën sluiten aan bij zowel het oorspronkelijke visuele leersysteem (*beelddenken) van mensen als het aangeleerde talige leersysteem (*taaldenken). Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de vermogens en talenten van alle mensen.

Uit het bewuste wetenschappelijk onderzoek komt duidelijk naar voren dat leerlingen betere cijfers halen voor toetsen als zij de leertechnieken van  Beeld en Brein® hanteren.
De resultaten lieten een verbetering van gemiddeld 46,9% zien. Terwijl de controlegroep die op de traditionele schoolmanieren werkte, een afname van 31,0% liet zien.

Het onderzoek toont ook aan dat het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% verbetert ten opzichte van de controle groep. Juist deze verbetering is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

De conclusie van het onderzoek is dat de Beeld en Brein® Leerstrategie inderdaad statistisch significante verbeteringen laat zien op het gebied van leren en begrijpend lezen, boven de al geboden, reguliere begeleiding en dus ook boven de bestaande methodes op dit gebied die al jaren in scholen aanwezig zijn.

 

 • Kidspower.pro is gecertificeerd Neuro-ontwikkelingstherapeut INPP. Wij kijken verder dan alleen het gedrag! Wij originele oorsprong en behoefte!

 • Kindercoachpraktijk Kidspower.pro heeft een prachtige ruime praktijk in Rdam-Zuid waar bewegen en leren centraal staan!

  Gratis parkeren!

   

 • Contactpersoon van bel 06-22298395